PLM之家PLMHome-国产软件践行者

[UG NX高级技巧] 82. NX二次开发编译报错:error LNK2019: 无法解析的外部符号 "...

  [复制链接]

2015-11-18 21:46:12 16957 72

admin 发表于 2014-11-22 09:16:41 |阅读模式

admin 楼主

2014-11-22 09:16:41

请使用QQ关联注册PLM之家,学习更多关于内容,更多精彩原创视频供你学习!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
82. NX二次开发编译报错:error LNK2019: 无法解析的外部符号 "__declspec(dllimport) public:
7 q* b# s- ?5 k  X( E6 @, [" }; \+ G: F: @/ f2 x2 q/ Y% [! |

; D" N7 t8 ]  Z7 G情景描述:
" Z; z6 Q- \& M4 w, C我们在创建和编译链接的时候已经添加了库:) P) n9 X! o( a# ?* b6 n
libufun.lib0 c2 A1 M% N6 ]8 z0 a7 A
libUGopenint.lib
  ?+ T; t+ |7 o  G$ alibnxopencpp.lib' X1 a/ D, l6 b
libnxopenuicpp.lib
# F8 c- c' k+ c/ k4 ~# E) K
: @$ V! O2 b! K3 U& E
8 T% {9 g2 Z$ `5 a
错误如下:
1 Z  R' n( c# a% e) ]9 n" a; |/ L8 X) k% x8 \' f
1>------ 已启动生成: 项目: plmhomeToolKits, 配置: Debug x64 ------, P& f, I* L6 Q& e7 k* V
1>     正在创建库 C:\PLMHomeToolkits\plmhomeToolKits\x64\Debug\/plmhomeToolKits.lib 和对象 C:\PLMHomeToolkits\plmhomeToolKits\x64\Debug\/plmhomeToolKits.exp' v' Q% e: Y& x5 r8 P4 Q% I4 X6 ~4 K
1>plmhomeToolkits_splitProduct.obj : error LNK2019: 无法解析的外部符号 "__declspec(dllimport) public: void __cdecl NXOpen::Assemblies::CreateNewComponentBuilder::SetDefiningObjectsAdded(bool)" (__imp_?SetDefiningObjectsAdded@CreateNewComponentBuilder@Assemblies@NXOpen@@QEAAX_N@Z),该符号在函数 "public: int __cdecl plmhomeToolKits_splitProduct::createNewComponent(void)" (?createNewComponent@plmhomeToolKits_splitProduct@@QEAAHXZ) 中被引用
7 m) T  l6 }1 _! X  t) D7 ?* C, x* N1 g1>plmhomeToolkits_splitProduct.obj : error LNK2019: 无法解析的外部符号 "__declspec(dllimport) public: void __cdecl NXOpen::Assemblies::CreateNewComponentBuilder::SetNewComponentName(class NXOpen::NXString const &)" (__imp_?SetNewComponentName@CreateNewComponentBuilder@Assemblies@NXOpen@@QEAAXAEBVNXString@3@@Z),该符号在函数 "public: int __cdecl plmhomeToolKits_splitProduct::createNewComponent(void)" (?createNewComponent@plmhomeToolKits_splitProduct@@QEAAHXZ) 中被引用5 Z& Z3 P- H+ k% d" t
1>plmhomeToolkits_splitProduct.obj : error LNK2019: 无法解析的外部符号 "__declspec(dllimport) public: void __cdecl NXOpen::Assemblies::CreateNewComponentBuilder::SetReferenceSet(enum NXOpen::Assemblies::CreateNewComponentBuilder::ComponentReferenceSetType)" (__imp_?SetReferenceSet@CreateNewComponentBuilder@Assemblies@NXOpen@@QEAAXW4ComponentReferenceSetType@123@@Z),该符号在函数 "public: int __cdecl plmhomeToolKits_splitProduct::createNewComponent(void)" (?createNewComponent@plmhomeToolKits_splitProduct@@QEAAHXZ) 中被引用
) r( X0 M8 W) j6 [1>plmhomeToolkits_splitProduct.obj : error LNK2019: 无法解析的外部符号 "__declspec(dllimport) public: void __cdecl NXOpen::Assemblies::CreateNewComponentBuilder::SetReferenceSetName(class NXOpen::NXString const &)" (__imp_?SetReferenceSetName@CreateNewComponentBuilder@Assemblies@NXOpen@@QEAAXAEBVNXString@3@@Z),该符号在函数 "public: int __cdecl plmhomeToolKits_splitProduct::createNewComponent(void)" (?createNewComponent@plmhomeToolKits_splitProduct@@QEAAHXZ) 中被引用
# N( x. {1 s/ I) \7 d+ u( q1 y1>plmhomeToolkits_splitProduct.obj : error LNK2019: 无法解析的外部符号 "__declspec(dllimport) public: void __cdecl NXOpen::Assemblies::CreateNewComponentBuilder::SetLayerOption(enum NXOpen::Assemblies::CreateNewComponentBuilder::ComponentLayerOptionType)" (__imp_?SetLayerOption@CreateNewComponentBuilder@Assemblies@NXOpen@@QEAAXW4ComponentLayerOptionType@123@@Z),该符号在函数 "public: int __cdecl plmhomeToolKits_splitProduct::createNewComponent(void)" (?createNewComponent@plmhomeToolKits_splitProduct@@QEAAHXZ) 中被引用+ O! H4 j3 O3 s
1>plmhomeToolkits_splitProduct.obj : error LNK2019: 无法解析的外部符号 "__declspec(dllimport) public: void __cdecl NXOpen::Assemblies::CreateNewComponentBuilder::SetLayerNumber(int)" (__imp_?SetLayerNumber@CreateNewComponentBuilder@Assemblies@NXOpen@@QEAAXH@Z),该符号在函数 "public: int __cdecl plmhomeToolKits_splitProduct::createNewComponent(void)" (?createNewComponent@plmhomeToolKits_splitProduct@@QEAAHXZ) 中被引用
! m7 l3 I9 v7 \' M3 |: l1>plmhomeToolkits_splitProduct.obj : error LNK2019: 无法解析的外部符号 "__declspec(dllimport) public: void __cdecl NXOpen::Assemblies::CreateNewComponentBuilder::SeTComponentOrigin(enum NXOpen::Assemblies::CreateNewComponentBuilder::ComponentOriginType)" (__imp_?SetComponentOrigin@CreateNewComponentBuilder@Assemblies@NXOpen@@QEAAXW4ComponentOriginType@123@@Z),该符号在函数 "public: int __cdecl plmhomeToolKits_splitProduct::createNewComponent(void)" (?createNewComponent@plmhomeToolKits_splitProduct@@QEAAHXZ) 中被引用
4 [3 J, W$ z* f1 C6 c1>plmhomeToolkits_splitProduct.obj : error LNK2019: 无法解析的外部符号 "__declspec(dllimport) public: void __cdecl NXOpen::Assemblies::CreateNewComponentBuilder::SetNewFile(class NXOpen::FileNew *)" (__imp_?SetNewFile@CreateNewComponentBuilder@Assemblies@NXOpen@@QEAAXPEAVFileNew@3@@Z),该符号在函数 "public: int __cdecl plmhomeToolKits_splitProduct::createNewComponent(void)" (?createNewComponent@plmhomeToolKits_splitProduct@@QEAAHXZ) 中被引用6 a, O* k! U9 |& g) b
1>plmhomeToolkits_splitProduct.obj : error LNK2019: 无法解析的外部符号 "__declspec(dllimport) public: class NXOpen::Assemblies::CreateNewComponentBuilder * __cdecl NXOpen::Assemblies::AssemblyManager::CreateNewComponentBuilder(void)" (__imp_?CreateNewComponentBuilder@AssemblyManager@Assemblies@NXOpen@@QEAAPEAV023@XZ),该符号在函数 "public: int __cdecl plmhomeToolKits_splitProduct::createNewComponent(void)" (?createNewComponent@plmhomeToolKits_splitProduct@@QEAAHXZ) 中被引用( F; _* R$ H4 M; h0 ?
1>C:\PLMHomeToolkits\plmhomeToolKits\x64\Debug\\plmhomeToolKits.dll : fatal error LNK1120: 9 个无法解析的外部命令
# D0 @, w# ]0 p- y# W3 V4 w========== 生成: 成功 0 个,失败 1 个,最新 0 个,跳过 0 个 ==========5 a5 @" d; S0 l3 {
8 i# S1 X9 ^: O3 J7 k; @+ q

* Y; E. z6 L' d3 l/ E解决方案:
* `9 X4 r5 q$ Z' K2 s  m
- X8 Q; o6 E! r7 R+ o9 p
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复

* T- O1 e7 W% P$ `# D4 Q( c
, B( L, k7 j5 E' q; q6 H; i7 G* Y  e1 ~
上海点团信息科技有限公司,承接UG NX,CATIA,CREO,Solidworks 等CAx软件,Teamcenter,3D Experience等PLM软件,工业4.0数字化软件的实施\二次开发\培训相关业务,详情QQ 939801026 Tel 18301858168 网址 www.diantuankj.com/ doTeam.tech
回复

使用道具 举报

全部回复72

AeroYoung 发表于 2015-1-7 15:13:52

AeroYoung 沙发

2015-1-7 15:13:52

范德萨范德萨范德萨
上海点团信息科技有限公司,承接UG NX,CATIA,CREO,Solidworks 等CAx软件,Teamcenter,3D Experience等PLM软件,工业4.0数字化软件的实施\二次开发\培训相关业务,详情QQ 939801026 Tel 18301858168 网址 www.diantuankj.com/ doTeam.tech
回复 支持 反对

使用道具 举报

zjllrbh 发表于 2015-3-3 23:54:19

zjllrbh 板凳

2015-3-3 23:54:19

看看怎解决的
上海点团信息科技有限公司,承接UG NX,CATIA,CREO,Solidworks 等CAx软件,Teamcenter,3D Experience等PLM软件,工业4.0数字化软件的实施\二次开发\培训相关业务,详情QQ 939801026 Tel 18301858168 网址 www.diantuankj.com/ doTeam.tech
回复 支持 反对

使用道具 举报

dxb52111 发表于 2015-3-11 12:28:15

dxb52111 地板

2015-3-11 12:28:15

这问题真的好头疼啊。。。
上海点团信息科技有限公司,承接UG NX,CATIA,CREO,Solidworks 等CAx软件,Teamcenter,3D Experience等PLM软件,工业4.0数字化软件的实施\二次开发\培训相关业务,详情QQ 939801026 Tel 18301858168 网址 www.diantuankj.com/ doTeam.tech
回复 支持 反对

使用道具 举报

Baiker 发表于 2015-4-13 04:38:24

Baiker 6#

2015-4-13 04:38:24

有啥方法解决
上海点团信息科技有限公司,承接UG NX,CATIA,CREO,Solidworks 等CAx软件,Teamcenter,3D Experience等PLM软件,工业4.0数字化软件的实施\二次开发\培训相关业务,详情QQ 939801026 Tel 18301858168 网址 www.diantuankj.com/ doTeam.tech
回复 支持 反对

使用道具 举报

魁1991 发表于 2015-11-6 22:10:24

魁1991 7#

2015-11-6 22:10:24

遇到了同样的问题,看看有没有解决
上海点团信息科技有限公司,承接UG NX,CATIA,CREO,Solidworks 等CAx软件,Teamcenter,3D Experience等PLM软件,工业4.0数字化软件的实施\二次开发\培训相关业务,详情QQ 939801026 Tel 18301858168 网址 www.diantuankj.com/ doTeam.tech
回复 支持 反对

使用道具 举报

zzwhuster 发表于 2015-11-15 22:32:13

zzwhuster 8#

2015-11-15 22:32:13

看一看,急需% o2 e, T7 @& G$ l. u0 e9 t
上海点团信息科技有限公司,承接UG NX,CATIA,CREO,Solidworks 等CAx软件,Teamcenter,3D Experience等PLM软件,工业4.0数字化软件的实施\二次开发\培训相关业务,详情QQ 939801026 Tel 18301858168 网址 www.diantuankj.com/ doTeam.tech
回复 支持 反对

使用道具 举报

英勇的兔子 发表于 2015-11-18 21:45:25

英勇的兔子 9#

2015-11-18 21:45:25

合法化,终于看到正确版本了
上海点团信息科技有限公司,承接UG NX,CATIA,CREO,Solidworks 等CAx软件,Teamcenter,3D Experience等PLM软件,工业4.0数字化软件的实施\二次开发\培训相关业务,详情QQ 939801026 Tel 18301858168 网址 www.diantuankj.com/ doTeam.tech
回复 支持 反对

使用道具 举报

英勇的兔子 发表于 2015-11-18 21:46:12

英勇的兔子 10#

2015-11-18 21:46:12

合法化,终于看到正确版本了
上海点团信息科技有限公司,承接UG NX,CATIA,CREO,Solidworks 等CAx软件,Teamcenter,3D Experience等PLM软件,工业4.0数字化软件的实施\二次开发\培训相关业务,详情QQ 939801026 Tel 18301858168 网址 www.diantuankj.com/ doTeam.tech
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表回复

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

返回列表 本版积分规则

 • 发布新帖

 • 在线客服

 • 微信

 • 客户端

 • 返回顶部

 • x
  温馨提示

  本网站(plmhome.com)为PLM之家工业软件学习官网站

  展示的视频材料全部免费,需要高清和特殊技术支持请联系 QQ: 939801026

  PLM之家NX CAM二次开发专题模块培训报名开始啦

  我知道了