[Rich Client Dev] 【Teamcenter胖客户端开发】teamcenter菜单添加图文教程<1>

2015-4-1 14:48:17 3348 0

[复制链接]
admin 发表于 2015-4-1 14:48:17 | 显示全部楼层 |阅读模式

admin 楼主

2015-4-1 14:48:17

请使用QQ关联注册PLM之家,学习更多关于内容,更多精彩原创视频供你学习!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
Teamcenter胖客户端开发】teamcenter菜单添加图文教程<1>3 V$ R. u0 t* `: g+ \  ]# i
这部分内容实际上是eclipse的插件开发的功能, 这里做个简单分类,菜单文件的扩展点都是  <extensionpoint="org.eclipse.ui.menus">,添加菜单就是在这里面添加内容。这里只要注意location即可!
; ^; m1 W! m" A5 I# x0 N+ G(1)在主工具条上添加菜单。. U. S* p! o, Q" _! Y7 n
  <menuContribution' S, l; E# T" Y; v
            locationURI="menu:org.eclipse.ui.main.menu?after=additions">. y" e% o6 Z5 r) ]% E2 I
            <menu id="com.plmhome.plmhomeTool"  label="PLMHome ToolKits">% j5 U/ b7 z- Y% h- l! x2 J
            <command
7 s/ f! {3 h# n# }2 {' b                  commandId="com.plmhome.createFolder.commands.sampleCommand"
# x0 V$ Z5 _- q" e' y1 n+ F                  mnemonic="S"4 \8 u2 B! L' ^1 n5 x, [
                  id="com.plmhome.createFolder.menus.sampleCommand">) _$ l# x2 o( x' }2 P
            </command>
4 ?# v* G. W( S. h$ f            </menu>  \( U- w0 c6 d% j* k
      </menuContribution>
; J. c, Y5 \% u" A* u, P2 b) n1 w% b; e' b/ ^" P6 s3 z4 `
(2)在工具功能的后面添加按钮。* q: \% g' \5 I2 B4 V4 J8 L! ~4 h7 {
  <menuContribution+ W( O1 |) o* J% F. A: ~% s
            locationURI="menu:tools?after=additions">6 x5 S+ {" }5 ]; H" A8 g  a
            <command
7 [# n1 u% B3 D2 l$ O                  commandId="com.plmhome.createFolder.commands.sampleCommand"3 i4 Z7 x! w8 @6 [* Z6 r
                  mnemonic="S"+ x* a' s/ i" Z: n
                  id="com.plmhome.createFolder.menus.sampleCommand">
4 D5 X3 u: j. A8 F" g9 f            </command>3 V  y' j  j  b0 G, \" Y4 r( `
   </menuContribution>
% v- l$ S: Q$ w. g. J+ w; y. j( p. v2 C8 _9 L% B% a# M! |
(3)在右键弹出菜单加按钮
; G, Q3 N( p7 J: l: }. ^      <menuContribution% t7 s9 j* z- O$ J5 ?
            locationURI="popup:org.eclipse.ui.popup.any?after=additions">8 a( \! W1 F3 Z0 J/ V& w
            <command' j5 b$ R7 O- g
                  commandId="com.plmhome.createFolder.commands.sampleCommand"/ r- {0 H) k9 i
                  mnemonic="S"& b, [7 x; ]  {% _( X# b9 g
                  id="com.plmhome.createFolder.menus.sampleCommand">
: W' v" c1 O6 d            </command>. x; Q" h7 K" E# ?
      </menuContribution>3 c; H: ?/ W( t
(4)在具体的菜单后面加功能按钮1 X2 N+ d" D/ P8 o5 X% r; T
      <menuContribution, ]; a+ J; [' z; L
            locationURI="menu:com.teamcenter.rac.ui.views.DetailsView?after=group4">
8 G! h$ |, h4 @         <menu: p. {& n% h3 \, R( B- q5 r
               label="PLMHomeToolKits"
9 d# q4 Q2 X$ A1 F( K3 R2 y" w               mnemonic="M"3 h; }; Y( O; ]2 X
               id="com.plmhome.createFolder.menus.sampleMenu">
0 c( ?3 ^" v( K+ F9 v. N            <command
2 [, E6 C3 S! H' E- q                  commandId="com.plmhome.createFolder.commands.sampleCommand"
7 Y, _  o9 g5 \' }; t* `  ~" Z                  mnemonic="S"
7 I' J* u7 N7 C( A2 u+ w- M                  id="com.plmhome.createFolder.menus.sampleCommand">& i3 P1 z5 T+ O* z% s  c& x; f
            </command>" `2 r8 Y8 V/ u4 E
         </menu>
9 [2 x0 J5 B- Y) V# {      </menuContribution># M: b$ n" M6 l: ^* S8 O

. y2 o7 u/ s4 q, t( w9 q(5)指定位置,直接加按钮$ m! U+ d( `( j. G3 i
      <menuContribution
7 `* N+ X- [/ l; I4 t% N            locationURI="toolbar:com.teamcenter.rac.ui.views.DetailsView">
, M3 x; G3 O  ]9 ~9 P! u* [            <command
# e6 a: K; z, ~" ^0 S: C                  commandId="com.plmhome.createFolder.commands.sampleCommand") @2 C6 S! c7 ]: n
                  icon="icons/sample.gif"
  J  J  q: s4 P7 b5 H& S                  tooltip="Say hello world"2 C% T0 T% `+ g2 f
                  id="com.plmhome.createFolder.toolbars.sampleCommand">5 w  @" u4 H/ r! G- F
            </command>; P: y4 A* N4 u4 h+ H/ D; J
          </menuContribution>
. C. r/ n9 Z2 O+ O
0 E  h: l* c/ }9 [(6)加工具条按钮+ y. G3 n8 w9 Q! x1 x
  <menuContribution6 Y: x% V& Y) y
            locationURI="toolbar:navigator_Toolbar?after=additions">
" B0 B, H1 L# A# {# t; m# Z              <toolbar
: O1 ~1 K1 h; m4 H6 N               id="com.plmhome.createFolder.toolbars.sampleToolbar"># }! u" F$ S2 e" n) f8 m9 l
            <command  U8 i! K0 I3 L+ B; k- ]
                  commandId="com.plmhome.createFolder.commands.sampleCommand"( W4 K: |  s8 d' q& z$ p
                  icon="icons/sample.gif"
3 m2 V- d9 D. a* f1 P9 b7 q4 K                  tooltip="Say hello world"" t( E1 F0 l' H
                  id="com.plmhome.createFolder.toolbars.sampleCommand">; |+ q# K/ I( X# N  Z" ]4 |
            </command>
8 k+ |% ?, h4 i+ V            </toolbar>" g# n# [: T/ h
          </menuContribution>6 O/ h' v# R! L8 d

0 G) v. l! X  O7 v) b* l. B
. d# u! e8 o* A7 v+ O' f完整的例子如下:
6 E( `' `) \% r3 n2 ?8 M4 t0 O
) a7 m" V% i  \% z<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>  j# B# O* l  v1 C1 Z& l) ~
<?eclipse version="3.4"?>! L+ O. T3 j$ N; B
<plUGin>( R7 X2 T1 j7 V3 ?' e$ f% z# n4 L0 ^1 N

0 E$ ^. O, q' }' u   <extension7 c' c+ j" x2 }
         point="org.eclipse.ui.commands">* s+ b2 P/ P8 D6 M$ ?' ^5 a* s
      <category& r' ], J# g$ z/ P- s( Y! r* Y
            name="Sample Category"
# k+ \+ B/ g- ?. b. ^7 g- ^            id="com.plmhome.createFolder.commands.category">
6 P- [6 C6 F/ V/ @8 ]      </category>. F( t  t" j5 s1 w. f  g4 _

4 w& u7 s* V$ x; i) C# o6 I; _      <command3 g$ ~4 W+ d0 {# ~/ G3 z1 y
            name="PLMHome CreateFolder"
) V- c0 V6 g  b$ \. ]( R$ f- T+ P, }            categoryId="com.plmhome.createFolder.commands.category"
3 X8 I' E" a$ b& z            id="com.plmhome.createFolder.commands.sampleCommand">
$ b8 z' D6 F0 y3 E, y      </command>
* |: Q0 V7 t6 @9 e
- a9 x2 P9 c; e/ P1 _3 G   </extension>
7 y6 [$ d/ h$ l$ s0 n' q$ \1 ?8 a   <extension# w" f; k) c& O, f. E
         point="org.eclipse.ui.handlers">' U% H" U! V2 L  ?/ ~& B
      <handler, j/ ^7 U; A8 Q& w* f
            commandId="com.plmhome.createFolder.commands.sampleCommand"
+ |' b" i: t- A% H4 k, ?            class="com.plmhome.createfolder.handlers.SampleHandler">4 B0 J$ e7 q- P0 b3 n3 s$ U
      </handler>6 h( n, L; S7 j% H; [5 |9 f
   </extension>4 [! T( w2 d( x/ j, Y
   <extension
' M7 q! G6 V! F% a         point="org.eclipse.ui.bindings">
& h6 @# I' H+ D2 {/ Z% Z: |% e      <key: f1 Z! T  s0 C: c% {* A
            commandId="com.plmhome.createFolder.commands.sampleCommand"
- D& H. ~* k  a! l/ z* W            contextId="org.eclipse.ui.contexts.window"% u8 U0 N# M2 ?0 U/ L9 q/ [5 x
            sequence="M1+6"& {; s  f$ q5 ~8 L% w8 B. Y$ ]
            schemeId="org.eclipse.ui.defaultAcceleratorConfiguration">
# L5 F  _: Z6 Z% `* n9 p2 J# v0 I8 E- ^      </key>( A, i- g" {- s8 v! |& d1 B1 v
   </extension>
. G- o% B9 Q/ _+ k: e& H2 D, O- J8 m   <extension
/ }# x9 x4 |! e# ?; y% H( T0 V         point="org.eclipse.ui.menus">
; a1 }" U$ ?5 M# @; K8 S
$ v& f- G$ r6 @/ C9 U6 \           <menuContribution
1 M& |. T0 Q) J- N% x            locationURI="menu:org.eclipse.ui.main.menu?after=additions">
' _  B: X1 D, x. g/ F            <menu id="com.plmhome.plmhomeTool"  label="PLMHome ToolKits">
" C/ O9 B9 S. `1 o            <command
) c6 i4 T& i& g                  commandId="com.plmhome.createFolder.commands.sampleCommand"
$ l1 s; N4 }6 ]* [9 I                  mnemonic="S"
; T& C; `% L8 p* k2 M( R' `1 N1 t" o) _- |                  id="com.plmhome.createFolder.menus.sampleCommand">/ d4 e: M* o1 I* K3 b
            </command>
" V6 ?$ f& F$ ]+ g. a            </menu>$ r8 H: N; k) U9 ^* O
      </menuContribution>
2 c0 z) X7 Y; C
& H+ S1 Z0 h+ c4 C7 ^1 c) W# Y
$ j9 k# J  v: w1 |: z9 ^2 D% S4 I5 x' Z
       <menuContribution
7 ]( F8 N; C, R7 Z/ [            locationURI="menu:tools?after=additions">! v& d( z2 J- `) P3 N  w9 S# s! S
            <command
3 ^9 m* P- ?* K5 B) o  T                  commandId="com.plmhome.createFolder.commands.sampleCommand"
- f) n- Y3 z& D0 R' |9 A                  mnemonic="S". K5 ?. j9 x1 k
                  id="com.plmhome.createFolder.menus.sampleCommand">
" W: A" A# a9 ^            </command>! c$ x: Q: o( F7 f
      </menuContribution>
" L5 V9 d7 `8 }: U  I4 j
/ ~1 ~0 }6 S9 X# T1 e- E
! p; q  G$ W. Z$ e1 ^8 R; c8 i5 m: B
      <menuContribution% n3 W. v: a# Q8 }. I' X
            locationURI="popup:org.eclipse.ui.popup.any?after=additions">
; v3 D2 s0 R4 \) R, E            <command6 }9 m5 K" y* W: b, Y+ a- m
                  commandId="com.plmhome.createFolder.commands.sampleCommand"
, j  t- {" y' Z% a3 J# P, I8 T4 L                  mnemonic="S"
( L3 [9 e8 R  N/ ^! d4 E. H& T                  id="com.plmhome.createFolder.menus.sampleCommand">
6 N9 _2 H1 o: d4 T$ w' F( u            </command>2 i& c3 K+ }, a, Z8 W
      </menuContribution>
1 w, R4 G& M& C
' J& V4 H% ?5 g- \. c1 j7 u      <menuContribution+ N$ W* @- \8 ?; g* s
            locationURI="menu:com.teamcenter.rac.ui.views.DetailsView?after=group4">0 }. o, k0 j7 m2 T- T
         <menu6 I6 d& |  a9 o- K6 Z$ J& c
               label="PLMHomeToolKits"9 }$ `7 \% s4 ^$ c4 k) e
               mnemonic="M"; V0 ]; ^! U  m' H
               id="com.plmhome.createFolder.menus.sampleMenu">. L; V% k1 @! ~* W9 m( O
            <command) u% r" [3 `$ O0 Z: H
                  commandId="com.plmhome.createFolder.commands.sampleCommand"
; X, F* N' p1 k, `1 `1 I3 k* i                  mnemonic="S"! X3 o! O5 t% W/ f% k
                  id="com.plmhome.createFolder.menus.sampleCommand">
" d; i5 }+ I% l$ J4 I( R            </command>- N4 Z1 S0 N* a& R7 ?. |; y- e
         </menu>
9 |( b! y- Y0 {- d, c      </menuContribution>+ I0 H0 x* f  }9 _- \2 F

3 \( r2 ]' P! Y  }/ ]0 ]      <menuContribution( h# S/ e$ q" ?; S
            locationURI="toolbar:com.teamcenter.rac.ui.views.DetailsView">+ V" ~0 u' R& K; q$ y4 E% F
            <command
' C, ^$ N2 \2 r                  commandId="com.plmhome.createFolder.commands.sampleCommand"3 v) g4 Z4 N( b" |; r' X8 B
                  icon="icons/sample.gif"
* T1 o" m4 y1 V4 K/ p( E                  tooltip="Say hello world"' `' F: i1 t& H+ V* a
                  id="com.plmhome.createFolder.menus.sampleCommand">
+ B6 }+ k* v* o9 Y9 L            </command>9 Z6 K; f+ ^/ e3 o: Y
          </menuContribution>! Y& R& S$ t- H: q- W  U0 E9 j

: U  n; j0 Y' [" C
5 }) s! [$ _/ P" s! b! V) \      <menuContribution
7 a5 N) ?* e  E  u) r  N8 F% a            locationURI="toolbar:navigator_Toolbar?after=additions">1 ^( o) h4 b, e0 |
              <toolbar, [' A1 v. |6 n7 o7 x
               id="com.plmhome.createFolder.toolbars.sampleToolbar">
" J& @& M. }8 Z5 X            <command/ I2 y4 ?% E5 z0 h# T
                  commandId="com.plmhome.createFolder.commands.sampleCommand"9 h' v% F& t6 h2 N' M4 Y1 d* U
                  icon="icons/sample.gif"
. b8 R/ H* K( u3 X4 Y1 D3 k                  tooltip="Say hello world"
: d3 S. N7 L; z4 h! v                  id="com.plmhome.createFolder.toolbars.sampleCommand">! ?* |7 G; |7 z& n5 |
            </command>
( o9 a% g( n0 y/ Z* t            </toolbar>& c$ X% Q  y' Z* Q+ y
          </menuContribution>/ ~* }% \5 `  R* q% n* ^- G. M
9 I. _. \9 D0 w. s
6 N, a; L# ]+ t" Y5 _
   </extension>
& n' l) Y7 H2 `% g1 _' ?
) U5 T  }+ D6 @  Y</plugin>+ A& z! q3 B3 l" ?" [
0 A/ B5 u) p  ~7 v) r

) Z5 s, b. @1 Y' t

2 N2 F' m8 ~1 `# |' z. W
上海点团信息科技有限公司,承接UG NX,CATIA,CREO,Solidworks 等CAx软件,Teamcenter,3D Experience等PLM软件,工业4.0数字化软件的实施\二次开发\培训相关业务,详情QQ 939801026 Tel 18301858168 网址 www.diantuankj.com/ doTeam.tech
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

返回列表 本版积分规则

用户组 : 管理员
邮   箱 :xduniverse@qq.com
手   机 :VIP用户可查看[申请]
Q   Q : 点击这里给我发消息
性别 : 就不告诉你
主页 :http://www.plmhome.com
个人介绍 :原西门子NX高级教务员,10多年NX培训,开发咨询,Teamcenter培训实施等

主题2129

帖子3337

积分63051

 • Discuz 3.3 邮箱验证

  Discuz 3.3 邮箱验证问题终极解决办法 163邮箱发

 • Aras 配置特殊的流水

  版本规则通过 item 的版本中进行配置, 流水码

 • Tecnomatix 二次开发

  Tecnomatix 二次开发入门教程 6 实现打开PLM之家

 • Tecnomatix 二次开发

  Tecnomatix 二次开发入门教程 3 第一个hello plm

 • NX二次开发--一个好用

  NX二次开发--一个好用的树列表调换次序功能-很赞

 • 发布新帖
 • 在线客服1
 • 在线客服2
 • 微信
 • 客户端
 • 返回顶部
 • NX讨论
  Catia
  TC讨论
  Tecno
  云课堂
  业务合作
  快速回复 返回顶部 返回列表