[Rich Client Dev] 【Teamcenter胖客户端开发】teamcenter菜单添加图文教程<1>

2015-4-1 14:48:17 2949 0

[复制链接]
admin 发表于 2015-4-1 14:48:17 | 显示全部楼层 |阅读模式

admin 楼主

2015-4-1 14:48:17

请使用QQ关联注册PLM之家,学习更多关于内容,更多精彩原创视频供你学习!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?发邮件注册

x
Teamcenter胖客户端开发】teamcenter菜单添加图文教程<1># r: f" H! n( L! I9 g; r
这部分内容实际上是eclipse的插件开发的功能, 这里做个简单分类,菜单文件的扩展点都是  <extensionpoint="org.eclipse.ui.menus">,添加菜单就是在这里面添加内容。这里只要注意location即可!
9 O8 T( O3 V" O# G3 y(1)在主工具条上添加菜单。
0 T- \  m% b8 o  <menuContribution0 e0 K4 b$ N- {) q+ J! \* H
            locationURI="menu:org.eclipse.ui.main.menu?after=additions">* O5 {% H# Q& }. W& a
            <menu id="com.plmhome.plmhomeTool"  label="PLMHome ToolKits">
& m; x! P4 Z7 T            <command8 H4 J8 w  Q2 R* _1 [
                  commandId="com.plmhome.createFolder.commands.sampleCommand"8 g8 |* N  q' O: a* b
                  mnemonic="S"
+ q" Y  D7 d3 |5 b                  id="com.plmhome.createFolder.menus.sampleCommand">7 o6 Y. e5 G; K
            </command>
5 Q) k1 I( ?: A8 _/ j, H' G            </menu>! `2 }; W: m3 |! P7 c: _. I* h6 W( g
      </menuContribution>2 J; h$ m% o( m2 ~

/ A0 Y; u, Q0 k) ~(2)在工具功能的后面添加按钮。' o1 l1 j! e7 @5 I' _3 H6 _+ n
  <menuContribution
$ b0 W: E$ B; ]* ^) ]            locationURI="menu:tools?after=additions">
$ v/ W; K3 f; ^            <command
* y. x1 p2 c% j$ t                  commandId="com.plmhome.createFolder.commands.sampleCommand"
+ N$ W' Z4 d7 a1 P6 e6 v                  mnemonic="S"; m3 O5 i, S' p0 m4 L. b
                  id="com.plmhome.createFolder.menus.sampleCommand">
  |) p$ f& F0 S6 N' A) X& t0 j, ^            </command>
# S" Q2 A( n  |3 C  S3 k- W+ j   </menuContribution>
' R3 n  e6 m( N  a! u% A" G
. B, ^" U, N/ ^; u8 ^(3)在右键弹出菜单加按钮
$ ]; Q1 E% V" |4 A      <menuContribution1 T5 ?/ |% r1 F' v0 x+ _' e# q; b
            locationURI="popup:org.eclipse.ui.popup.any?after=additions">
7 ]. h! ]5 n! @3 H8 k            <command  R" k! V' [) b( g+ O, N
                  commandId="com.plmhome.createFolder.commands.sampleCommand"
- [& L) b3 z* z                  mnemonic="S"/ D; y3 C3 h5 z1 u
                  id="com.plmhome.createFolder.menus.sampleCommand">
6 C+ b" H7 S: ?            </command>
, I+ d: a# k; @, W  R' k) A' Y      </menuContribution>
0 ^+ j: n; r3 m8 F9 T" c' K(4)在具体的菜单后面加功能按钮
4 t- a7 i/ t1 t1 x; C5 |      <menuContribution0 g* V: c2 i. l6 z. s, C2 k" H
            locationURI="menu:com.teamcenter.rac.ui.views.DetailsView?after=group4">
  M, Y) ~, ?0 [3 ^$ C         <menu
" x# y& F" s( z; p8 t3 }# N" h               label="PLMHomeToolKits"
6 \' q" h: v. X/ j* _  F/ |7 l% o               mnemonic="M"
8 u: f* M, J+ o9 k+ }9 Z               id="com.plmhome.createFolder.menus.sampleMenu">( D" T7 O- p0 M# z' E9 h
            <command* V' C( J( \# ~" s
                  commandId="com.plmhome.createFolder.commands.sampleCommand"
2 Z. I, @7 S. @9 ?1 X) e                  mnemonic="S"9 ]9 F/ w1 R+ X5 G
                  id="com.plmhome.createFolder.menus.sampleCommand">
8 d% F; G) E3 x8 |            </command>
3 P+ d3 i, ?9 D: Q' w8 P0 W         </menu>
: ]4 E- g2 n4 e4 Y      </menuContribution># e/ Y4 P- }4 G

2 m4 @9 z( B' A& |(5)指定位置,直接加按钮
: Z! a: ^  w$ I; A- U5 H* c      <menuContribution9 k; v: w: W! ^4 F
            locationURI="toolbar:com.teamcenter.rac.ui.views.DetailsView">0 P9 }# D7 V3 o
            <command1 Z! I: D- g0 L2 b& o( B5 u' s
                  commandId="com.plmhome.createFolder.commands.sampleCommand"( B. h0 u+ Y, g, _
                  icon="icons/sample.gif"
/ d: {* W1 E$ y# f0 q                  tooltip="Say hello world"
7 c. \+ L; J& x                  id="com.plmhome.createFolder.toolbars.sampleCommand">
$ W5 N5 T& O+ R2 y* Z6 w) [+ M5 i            </command>0 U0 j, E6 U. [) [: ?/ G
          </menuContribution>, p+ V" t: Z8 ?5 G! F
0 c; [9 b( l$ ~( ?3 w! e
(6)加工具条按钮" [6 }& j( e5 q0 n6 Y
  <menuContribution
! ?( @2 E3 _; `4 h! ?            locationURI="toolbar:navigator_Toolbar?after=additions">4 Q( x- \% W; ?4 Y
              <toolbar* M" V! O; F9 o
               id="com.plmhome.createFolder.toolbars.sampleToolbar">/ U8 I% G* a3 Z; P, p# F
            <command
, k. ?& r5 K  D" v                  commandId="com.plmhome.createFolder.commands.sampleCommand"
6 v$ m8 c+ c5 Y2 V& E6 A- C                  icon="icons/sample.gif"
& W9 z% A  m' g3 {, A, A                  tooltip="Say hello world"8 n' T, k; p. q
                  id="com.plmhome.createFolder.toolbars.sampleCommand">. L; S2 E  T7 M, Z% d5 z6 _
            </command>. s) X% D# k  L" d' S7 ~
            </toolbar>5 H. T6 x% T  k  j1 J
          </menuContribution>
' O, S  G7 q/ @1 q9 h) Y' I5 q1 E( m
' P$ G+ \; \5 o+ }9 x" H5 p6 {9 u0 l: j; J  E
完整的例子如下:# f9 s& Q) S. d4 T6 y0 p
4 F! h) P! S4 Z) o: |0 D3 `
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>1 C4 X8 v% A4 P0 g
<?eclipse version="3.4"?>0 \4 q1 S  w7 e1 ~, u( T5 z/ x8 f
<plUGin>
% [6 H! @: L3 C1 K- n" E9 T" _. X% e1 _4 L0 L# R
   <extension2 t; _4 m( t+ E/ M. O# w$ m* u" n
         point="org.eclipse.ui.commands">
" v% \/ d" F; D; \! `2 S1 F. y      <category
7 ^1 r& l' H* i: T% V% W            name="Sample Category"
7 b3 X- {# f: y            id="com.plmhome.createFolder.commands.category">
2 P) h  [5 \# Z4 _2 [      </category>3 b$ _* q! v, ^! |* y& J
, t4 M7 N) i# H3 ^$ A) f. Y! f/ b
      <command
; `: j( K& x0 B            name="PLMHome CreateFolder"6 X0 j7 n6 l# U( u. K) W
            categoryId="com.plmhome.createFolder.commands.category"( ?3 x: @* V$ z
            id="com.plmhome.createFolder.commands.sampleCommand">
/ l4 {4 Z2 m/ \$ u& B      </command>8 F4 s( G; a! ^& A2 b+ b
( J& A# h) b6 p" K
   </extension>+ K% ]8 ]( y  `5 R; g8 o1 D" t$ z3 T
   <extension9 i8 h# V  j% E( z
         point="org.eclipse.ui.handlers">0 E9 k1 ^2 m4 L( o, }/ k6 r/ S
      <handler
6 P: m; |3 Y, }$ _) C- L4 u$ ~            commandId="com.plmhome.createFolder.commands.sampleCommand"
1 Z$ E4 R& [7 b) T- ^" ]            class="com.plmhome.createfolder.handlers.SampleHandler">
) x  k0 x5 p/ A7 t      </handler>
% Z( ^  N0 U) \  b5 U   </extension>8 ^5 a. @9 Y5 e' }" E! z/ o
   <extension! j0 w5 I8 ?! Q4 |  J; Q; V0 g6 O
         point="org.eclipse.ui.bindings">
3 X; `, e" P# w" c! j: b      <key2 x, c- m0 \( O* @  r2 y9 Q+ `
            commandId="com.plmhome.createFolder.commands.sampleCommand"2 J/ `5 ?; {/ _& f1 f/ L
            contextId="org.eclipse.ui.contexts.window"4 [4 B7 g2 I4 Z
            sequence="M1+6"
3 N- Q) `% K: p% Q            schemeId="org.eclipse.ui.defaultAcceleratorConfiguration">% \  z/ j- [9 V
      </key>
( X  ?: e* {1 ]( g0 F   </extension>
9 }2 M1 C0 [7 K6 L! t4 t& {   <extension% n/ A5 H( t" e
         point="org.eclipse.ui.menus">) f  r0 p/ w6 J7 n: Z

, F$ q3 s' k' r           <menuContribution& ]. H; ?5 R, o- M  [- q
            locationURI="menu:org.eclipse.ui.main.menu?after=additions">0 J+ Z% V9 F. {' H& M
            <menu id="com.plmhome.plmhomeTool"  label="PLMHome ToolKits">
* _& U9 W! X) |6 g% K1 k  O/ g            <command5 p, e% i: R$ S7 r
                  commandId="com.plmhome.createFolder.commands.sampleCommand"# @0 w$ m# G! G# n
                  mnemonic="S"' z( e* ~  d/ q5 W5 u# f
                  id="com.plmhome.createFolder.menus.sampleCommand">
8 [" y9 P6 x9 s- T' a  Q% E8 }            </command>3 s* g$ j6 f3 Z: }3 w4 N
            </menu>
0 }$ R3 X( B. K' Z7 x      </menuContribution>
% W( k9 @+ u( m7 r: A8 r9 {. m7 c7 Z
& ]1 |; S7 m( r; V. p' \" Y$ L

, i4 T8 i/ B5 n% v  N       <menuContribution, d  Y; ^0 t! t: ^" f+ M. K, z& z
            locationURI="menu:tools?after=additions">" E, y% z6 A& a1 y
            <command0 q6 ?4 g" P# ?5 Q" d
                  commandId="com.plmhome.createFolder.commands.sampleCommand"
* o# p2 |0 y. y( C                  mnemonic="S"
3 q% A# ]- b) c/ D                  id="com.plmhome.createFolder.menus.sampleCommand">
- m5 U" k3 z/ x' [3 k- v6 u$ R' r1 D/ X            </command>. p: C! x0 l& m
      </menuContribution>
( D! p; k* A+ |: f% h
" B3 ?  d% y. K- @+ @3 T% ]9 Q: L1 O$ c% a9 h! }! [0 S) D  k

6 Y+ C- ^- R& h. p6 z5 y      <menuContribution
5 g- U( \0 y& ]0 U- e            locationURI="popup:org.eclipse.ui.popup.any?after=additions">
( A8 L5 K3 R% r8 p            <command8 M5 C& [( ]0 O( i( {0 n3 a
                  commandId="com.plmhome.createFolder.commands.sampleCommand"7 L- ]9 G6 c; h, E# M
                  mnemonic="S"
1 h' ?+ t, D6 d+ I3 ?                  id="com.plmhome.createFolder.menus.sampleCommand">- n4 M6 @" r% j; u% m
            </command>
7 G) w! {" z8 q* y+ R& @: |      </menuContribution>
7 U- R/ P1 p1 ]& ^1 V
# S( Z3 c2 _8 K& r5 t3 j      <menuContribution
4 J/ ~  N  r, O1 v            locationURI="menu:com.teamcenter.rac.ui.views.DetailsView?after=group4">
8 t" I3 e0 R! v" l8 X' @% W         <menu
& y& r3 o; d) O: @               label="PLMHomeToolKits"9 q. u+ w9 k6 ]; \7 l" v1 S
               mnemonic="M"
% N* _; f3 _- \' @               id="com.plmhome.createFolder.menus.sampleMenu">) V0 @4 a2 ~4 X3 D3 v+ |
            <command5 B5 p; }+ Z0 N8 D$ w
                  commandId="com.plmhome.createFolder.commands.sampleCommand"* J  i7 o& Z9 o/ G
                  mnemonic="S"
3 k" s, j/ n( ?4 s2 G8 h$ z                  id="com.plmhome.createFolder.menus.sampleCommand">
9 R0 N. K1 u9 `5 Q            </command>
! N! L% I; C  I% @3 i         </menu>- y! H/ D9 M, m
      </menuContribution>" r/ u' f* i3 ?/ }# Z+ m+ i

6 R. a  s+ s: \; N      <menuContribution
6 X. t2 b4 X% T5 D$ z- l! v0 p" o4 _            locationURI="toolbar:com.teamcenter.rac.ui.views.DetailsView">0 |5 b+ Q+ {4 V# g
            <command# e" H2 m3 P- \/ O
                  commandId="com.plmhome.createFolder.commands.sampleCommand", y3 o2 E+ ~# }) A, p
                  icon="icons/sample.gif"( ?# R/ b7 g; S! W5 E
                  tooltip="Say hello world"
" Q' ^) b' l/ Z% C, S                  id="com.plmhome.createFolder.menus.sampleCommand">9 C' {, p/ _' l
            </command>
- o2 M+ X8 c2 W          </menuContribution>
- r& e1 O. ?! N- i
) R" ~5 r. X( A, s9 O6 \8 T6 b: D, i( B$ U6 \) r
      <menuContribution
0 X$ Y9 Z" u) `, X* M) T            locationURI="toolbar:navigator_Toolbar?after=additions">
, Y' f7 O6 o! N  U: i              <toolbar
6 \$ Q' K7 ^; x+ Q: Q+ l               id="com.plmhome.createFolder.toolbars.sampleToolbar">. @0 X* `6 y6 ]
            <command
7 \6 U# _8 o& R1 P: I& m* }2 ]  g% f                  commandId="com.plmhome.createFolder.commands.sampleCommand"7 q) E. L( X5 n& V$ `$ _
                  icon="icons/sample.gif"% `8 f# a$ i3 K! L' L7 j
                  tooltip="Say hello world"5 K. L8 o) q: s# B" u* N
                  id="com.plmhome.createFolder.toolbars.sampleCommand">
- c3 u5 a+ O* D" b! a            </command>* A' j. J, M' S2 b
            </toolbar>
/ y" K/ N+ p0 f& \- T* c          </menuContribution>
1 ~9 V1 J5 s2 D# z7 D+ a) O
4 O+ z9 a6 A" G* ^' c2 ?' c; t2 _/ V2 t: K- m
   </extension>
5 L, _& J7 A+ g! n/ l" Q5 s# d( a# s) z; s! [% X; C- {/ I' e
</plugin>2 e3 m4 E3 i  A6 a* o

7 }' T7 ]$ ]% B* e$ J, u7 ~; u
4 ^8 `6 ]! r- C; c$ c

% R  T: v: u: q; W6 d3 [
上海点团信息科技有限公司,承接UG NX,CATIA,CREO,Solidworks 等CAx软件,Teamcenter,3D Experience等PLM软件,工业4.0数字化软件的实施\二次开发\培训相关业务,详情QQ 939801026 Tel 18301858168 网址 www.diantuankj.com/ doTeam.tech
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 发邮件注册

返回列表 本版积分规则

用户组 : 管理员
邮   箱 :xduniverse@qq.com
手   机 :VIP用户可查看[申请]
Q   Q : 点击这里给我发消息
性别 : 就不告诉你
主页 :http://www.plmhome.com
个人介绍 :原西门子NX高级教务员,10多年NX培训,开发咨询,Teamcenter培训实施等

主题2119

帖子3325

积分62200

 • NX12.0.2 升级或安装

  NX12.0.2 升级或安装图文教程 (1)下载安装包

 • 求助,如何更改装配导

  求助,如何更改部件导航器里组件的顺序,UG10的默

 • Tecnomatix 二次开发

  Tecnomatix 二次开发入门教程 6 实现打开PLM之家

 • 部署teamcenter visua

  部署teamcenter visualization设置和相关选项 我

 • Tecnomatix 二次开发

  Tecnomatix 二次开发入门教程 4 设置图标效果如

 • 发布新帖
 • 在线客服1
 • 在线客服2
 • 微信
 • 客户端
 • 返回顶部
 • NX讨论
  Catia
  TC讨论
  Tecno
  云课堂
  业务合作
  x
  温馨提示

  PLM之家(plmhome.com)提供专业的实施开发培训

  NX二次开发基础培训 | 已 80 学员 参加

  NX二次开发高级培训 | 最高性价比

  CAA二次开发 | 值的一试

  Teamcenter用户基础入门 | 虚拟机赠送

  其他培训申请

  哥已知晓
  快速回复 返回顶部 返回列表