[Rich Client Dev] 【Teamcenter胖客户端开发】teamcenter添加视图和透视图<2>

2015-4-1 16:45:18 2388 0

[复制链接]
admin 发表于 2015-4-1 16:45:18 | 显示全部楼层 |阅读模式

admin 楼主

2015-4-1 16:45:18

请使用QQ关联注册PLM之家,学习更多关于内容,更多精彩原创视频供你学习!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
Teamcenter胖客户端开发】teamcenter添加视图和透视图<2>6 B6 P1 k2 m' U9 q" s) g5 p% x2 t

% [; ~; N0 T, o* Y2 |(1)添加View。/ c; f' C5 x( B5 I8 D
9 Y  U. Q' {6 Z0 Y' l& g
添加扩展点,创建包和类com.plmhome.plmhomeView.plmhomeView即可。
9 f& Y( O9 I' ^: [: n) R+ E) X; v6 }4 G- ~) ~" V! }! t+ ]2 v
<extension) ]8 e3 ]: h5 d1 K+ d
         point="org.eclipse.ui.views">
8 }  P4 m! X0 p* [      <view
: g4 d' p- y, O0 O1 ~            name="Sample View"' a: k1 N4 H( Z6 W) e0 ?
            icon="icons/sample.gif"
( X! z, F% r2 V            class="com.plmhome.plmhomeView.plmhomeView"
9 w- |8 s( s! U3 Z( r7 m7 c            id="com.plmhome.plmhomeView.plmhomeView"># u1 A7 S5 H* r; C) {
      </view>
, t+ F$ {0 Z* P# M+ L, w4 j   </extension>. P. q- T- E- O5 F6 ^! r# {
. n, `5 h8 S" G5 Z
. y9 r7 Y3 ?& X5 O+ N* u

- i/ @$ @2 f$ [0 D2 {3 o. C6 a8 x(2)创建Application的perspective, V, F- x* p- O, L: A
" l; R# j* W. q' o- E( }' l. b
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>' v( |' h  @2 G9 Q
<?eclipse version="3.4"?>. c1 S7 J$ x7 b3 ^8 O9 a1 _: z
<plUGin>
; j- F6 |4 A! m/ f- r) v4 r5 ^" c
<extension point="com.teamcenter.rac.aifrcp.application">7 r! y/ r" `1 D. F+ M. q+ g
        <aif_app_item. f) T0 l0 t6 l- ?2 u* i
        displayMode="Primary"
, d/ I% U# B' L        groupName="PLM之家TC工具包"- r1 i9 }! W0 L( H/ R
        icon="icons/plmhometctoolkits_32.png"5 x0 q" C% }% {1 ~# B
        id="com.plmhome.plmhomeapp"- b/ ~7 ~  n8 I0 K- Y' |
        name="PLM之家TC工具包"
; o1 V. ~, c6 m  d        ordinality="200"
% C- ], J0 S% ~2 j2 S) e4 q        perspective_id="com.plmhome.perspective.perspective"5 O$ a  w1 ?4 N! k( ?
        session="com.teamcenter.rac.kernel.TCSession"% S3 E* h8 y2 K3 V
        tooltip="PLM之家TC工具包-Teamcenter管理员工具"/>
* Z8 C5 O7 O1 X- w  A</extension>: O1 o7 N0 `' q( k/ k2 [# N5 x
  k- W# E# B. n( z
  <extension point="org.eclipse.ui.perspectives">' ^; @" l5 n6 D& A
                <perspective
% e: _- j3 @9 n3 x' w                class="com.plmhome.perspective.perspective"* S# A; C  n; f9 ?* `) D0 k: |( Q
                icon="icons/plmhometctoolkits_16.png"8 ^9 M8 Y9 m1 B) L7 d7 [
                id="com.plmhome.perspective.perspective"
/ v$ v' U) K. o; N  v$ t5 p! }  r                name="PLM之家TC工具包"/>* w3 t4 v+ \. G4 C
</extension>
4 x- Y/ N/ R: Y2 G3 M, f- o( w8 o. ^- A; Y( N- v

, L, S  ]7 A4 b8 m9 r' ~: }    <extension
& n  P; c) l' a- R9 K9 b) H         point="org.eclipse.ui.views">& O( ^7 n6 [# |- d3 V
      <view
( S$ w: g% y1 B1 S' D$ q            name="PLM之家TC工具视图"4 W) g# N- `. Y
            icon="icons/prew.gif"
6 G9 U! }% X! x            class="com.plmhome.plmhomeView.plmhomeView"( n' |. b0 i2 U
            id="com.plmhome.plmhomeView.plmhomeView"/>( z( Q0 v4 `- {. N: s
   </extension>7 I" e/ Z$ B) d# p
5 Y6 k$ B3 ^( G- {+ H6 t* Z" n
<extension point="org.eclipse.core.expressions.definitions">
6 }3 k3 ]( E4 |7 N( {" b- f                <definition id="com.mycom.customapp.inMainView">
. {  t) O# F* @/ X3 J. k                        <or>
- d' V6 S8 U% Z" _; |) q" p                                <with variable="activePartId">) l8 g+ }6 J$ K8 m' m
                                <equals value="com.plmhome.plmhomeView.plmhomeView" />4 G7 v& d( p! W
                                </with>) r- J0 u4 D* q5 ?3 _+ d& d
                                <with variable="arc_property.ACTIVE_APPLICATION">
  l9 J% ~7 D4 X                                <equals value="com.plmhome.plmhomeapp" />
; [5 F. ?& B' P- Q3 N5 D' q) C                                </with>
7 o& l7 o) t, H0 K; V                        </or>3 x2 X; ?: f6 d4 T# u
                </definition>
9 o, Z# t, s0 P+ F/ I2 _                </extension>/ u: D* V5 O; E/ x

: ^4 W0 q; E: M9 h/ m3 E8 F2 B. _2 g</plugin>
: M  T1 D+ |. L$ z  |  u1 Z
5 G+ f" Y5 V' r$ A$ |+ v& u* Y0 k" I3 b& b  S

$ _8 q( h! f: @0 ~2 P! a' o: o3 S
上海点团信息科技有限公司,承接UG NX,CATIA,CREO,Solidworks 等CAx软件,Teamcenter,3D Experience等PLM软件,工业4.0数字化软件的实施\二次开发\培训相关业务,详情QQ 939801026 Tel 18301858168 网址 www.diantuankj.com/ doTeam.tech
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

返回列表 本版积分规则

用户组 : 管理员
邮   箱 :xduniverse@qq.com
手   机 :VIP用户可查看[申请]
Q   Q : 点击这里给我发消息
性别 : 就不告诉你
主页 :http://www.plmhome.com
个人介绍 :原西门子NX高级教务员,10多年NX培训,开发咨询,Teamcenter培训实施等

主题2129

帖子3337

积分63051

 • Discuz 3.3 邮箱验证

  Discuz 3.3 邮箱验证问题终极解决办法 163邮箱发

 • Aras 配置特殊的流水

  版本规则通过 item 的版本中进行配置, 流水码

 • Tecnomatix 二次开发

  Tecnomatix 二次开发入门教程 6 实现打开PLM之家

 • Tecnomatix 二次开发

  Tecnomatix 二次开发入门教程 3 第一个hello plm

 • NX二次开发--一个好用

  NX二次开发--一个好用的树列表调换次序功能-很赞

 • 发布新帖
 • 在线客服1
 • 在线客服2
 • 微信
 • 客户端
 • 返回顶部
 • NX讨论
  Catia
  TC讨论
  Tecno
  云课堂
  业务合作
  快速回复 返回顶部 返回列表